Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van de webshop Zoets.nl van Partessa bv

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Partessa: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Partessa bv, postbus 24339, 3007 DH te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24394387;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Partessa een overeenkomst aan gaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Partessa;
d. website: de website www.zoets.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Partessa en de klant waarop Partessa deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Partessa, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partessa en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Partessa verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Partessa niet.
3.3 Partessa is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten (geboorte, feest & huwelijk) zijn in euro s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten voor de zakelijke markt zijn in euro s exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.5 Partessa heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst en facturatie
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Partessa onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Na het tot stand komen van de overeenkomst stuurt Partessa de klant een factuur.

Artikel 6 Prijswijziging
6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 7 Leveringen, leveringstermijnen en verzendkosten
7.1 De producten worden naar het door de klant opgegeven adres gestuurd op het moment dat Partessa het gehele factuurbedrag van de bestelling heeft ontvangen. De klant ontvangt de producten binnen 7 werkdagen nadat Partessa het factuurbedrag heeft ontvangen.
7.2 Handgemaakte bonbons wordt alleen in Rotterdam bezorgd. In de overige gevallen kunnen de bonbons op afspraak worden afgehaald of per koeriersdienst worden bezorgd.  Vanwege hun breekbaarheid worden deze niet per post verstuurd.
7.3 De door Partessa opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Indien het bestelde product niet op voorraad is, waardoor de levertijd langer wordt, neemt Partessa contact op met de klant.
7.4 De verzendkosten van pakketten binnen Nederland zijn eur 8,95.
7.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
7.6 Bestellingen kunnen kosteloos opgehaald worden bij Kitsch & Kunst aan de Rotte.  


Artikel 8 Stickers en labels
8.1 Indien de klant bij Partessa stickers of labels bestelt, dient de klant Partessa via de e-mail of sms in het bezit te stellen van de tekst die op de stickers of labels moet komen te staan.
8.2 De klant ontvangt een digitale proefdruk van de sticker of het label.  
8.3 Indien de klant wenst dat de stickers of labels een bepaalde layout hebben, dient de klant Partessa via de e-mail of via de post in het bezit te stellen van deze layout. In een dergelijk geval wordt eur 15,- per kwartier aan de klant in rekening gebracht voor de DTP-werkzaamheden. Vooraf worden de exacte kosten aan u geoffreerd.  De levertijd kan dan langer zijn dan de levertijd omschreven in artikel 7 lid 1.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling van het aan de klant gefactureerde bedrag kan op drie manieren geschieden: onder rembours (extra kosten eur 8,50), via Ideal* of overboeken van het bedrag op de bankrekening van Partessa bv*. *Pas na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt.
9.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Partessa de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Partessa op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Partessa zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.
10.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
10.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product:
a. bedrukt is met de door de klant aangegeven tekst, dan wel op enige andere wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd;
b. snel kan bederven.
10.4 Partessa is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
10.5 Voorts is Partessa bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring
11.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Partessa BV
Postbus 24339, 3007 DH, Rotterdam
e-mail: info@zoets.nl
tel: 010-3416069 
11.2 Klachten worden door Partessa binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.3 Alle aanspraken jegens Partessa die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Partessa zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Partessa kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
12.2 Partessa is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
12.3 Partessa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Partessa is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.4 Partessa is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
12.5 Partessa is nimmer aansprakelijk voor vlekken in kleding of elders ontstaan na het nuttigen van snoepgoed.
12.6 Partessa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.7 Indien Partessa aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Partessa beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Partessa gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Partessa beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Partessa of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht
In geval van overmacht is Partessa niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Partessa als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Partessa geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Partessa, mag de klant geen informatie, teksten, logo?s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopi�ren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
14.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Partessa voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financi�le als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 15 Beveiliging en internet
Partessa zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Partessa kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Op elke overeenkomst tussen Partessa en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Partessa worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Partessa is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Partessa zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17 Doorverkoop niet toegestaan
Het doorverkopen van zoets.nl for marlies|dekkers doosjes is niet toegestaan - het gaat hier om give aways gemaakt voor detaillisten die het merk marlies|dekkers verkopen